Wat falt der te winnen?


Yn 2017 sil der foar it earst echt wat te winnen wêze. Fansels krijt elke dielnimmer dy't de tocht foltôget in moai en seldsum krúske mar der binne noch folle mear pryskes te winnen.Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Repko Snits foar al jo sportprizen Bernlef, de Fryske studinteferiening fan Grins Recreatieschap Marrekrite Stichting Ramon scoort tegen kanker